การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วันที่ : 01 มกราคม 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : วันละ 2-3ชั่วโมง
สถานที่ : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

         รายละเอียดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีดังนี้

  • การศึกษาดูงาน การปลูกพืชตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
  • การศึกษาดูงาน การปลูกพืชไร้ดิน
  • การศึกษาดูงานการผลิตพืชสมุนไพร
  • งานแปรรูป

         ***เริ่มตั้งแต่่เดือนมกราคม - ธันวาคม***

         ศึกษาดูงานไม่ดอกไม้ประดับ

  • ปทุมมา ประมาณเดือน กรกฎษคม - สิงหาคม
  • กล้วยไม้ดิน ประมาณเดือน สิงหาคม - กันยายน 

         ศึกษาดูงานด้านไม้ดอก

  • ลิ้นจี่ ประมาณเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน
  • ลำไย ประมาณเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม
  • เงาะ ประมาณเดือน สิงหาคม - กันยายน

1

Specifications

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136535