ค่ายวิทยาศาสตร์/การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
ค่ายวิทยาศาสตร์/การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560
เวลาร่วมกิจกรรม : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
            4.1 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้รับบริการมาพักแรมอยู่ร่วมกัน ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน พร้อมกับปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดไว้อย่างผสมผสานกลมกลืนตลอดระยะเวลาการอยู่ค่าย ทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ที่เน้นกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม การได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นได้พัฒนาหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ไว้หลายหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับบริการได้เลือกตามความสนใจและความต้องการในการให้บริการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มีทั้งค่ายไป – กลับ ค่ายพักแรม รับจัดทั้งในบริเวณของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น และนอกสถานที่ตามความต้องการของผู้รับบริการ หลักสูตรค่ายที่จัดให้บริการ มีดังนี้
             1) ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
             2) ค่ายดาราศาสตร์
             3) ค่ายนักประดิษฐ์ Stem Education
 
21992750 2006364806241813 111670071799565780 O
 
           4.2 กิจกรรมบริการนิทรรศการ
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการสื่อประสม ที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสงสีเสียง ของเล่น ของจริง หุ่นจำลอง เกม ฯลฯ ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการลองเล่น ลองฝึกปฏิบัติหรือค้นหาคำตอบจากการเล่นเกมต่างๆ ซึ่งผู้ชมจะได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยจัดแสดงนิทรรศการถาวรทั้งภายในและภายนอกอาคาร เปิดให้บริการทุกวัน  และมีวิทยากรนำชมคอยแนะนำให้ความรู้และตอบ ข้อสงสัย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการจัดนิทรรศการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาสาระของนิทรรศการจะเป็นเรื่องใกล้ตัว ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการภายในและภายนอกอาคาร ดังนี้
            1) นิทรรศการปิโตรเลียม  เป็นนิทรรศการที่ทันสมัย รวบรวมความรู้เรื่องปิโตรเลียม น้ำมันดิบ การขุดเจาะ การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลังงานทดแทนต่างๆ และโครงการพระราชดำริด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            2) นิทรรศการยูริก้า (Euraka)  สนุกสนานกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และของเล่นชวนคิด ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฝึกการทักษะการคิดและแก้ปัญหา เช่น การเกิดภาพในกระเงาราบ ไฟฟ้าสถิต ภาพติดตา การเกิดภาพอนันต์ กฎของแบร์นูลลี่ ไจโรสโคป เป็นต้น
            3) นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีเนื้อหาที่นำมาจัดแสดงไว้ในนิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่ กษัตริย์นักเทคโนโลยี, แนวคิดปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียง หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์, เกษตรทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยี ผลิตเม็ดปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ, เทคโนโลยีการบีบน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ, เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การทอผ้าพื้นเมือง, เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากพืช,เทคโนโลยีเตาเผาถ่านไร้ควัน
            4) นิทรรศการมหัศจรรย์โลกแมลง เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับการกำเนิดแมลง วงจรชีวิตของแมลง การดำรงชีวิตของแมลง สังคมของแมลง และแมลงในภาคอีสาน
            5) นิทรรศการเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับความหลากหลายของระบบนิเวศ แหล่งพันธุกรรมพืช การกำเนิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตการถ่ายทอด พันธุกรรมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพ 
            6) สวนวิทยาศาสตร์ มีนิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่ นาฬิกาแดด อาร์คิมิดีสสกรู  ชิงช้าคู่มิตร  ชิงช้าแพนดูลัม
จานพาราโบลา รอกผ่อนแรง สวนดึกดำบรรพ์ หินและแร่ 
            7) นิทรรศการการปลูกพืชไร้ดิน   เป็นนิทรรศการที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและให้ผู้เข้าชมได้ฝึกปฏิบัติจริงในการปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปรนิกส์อีกด้วย
            8) นิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            9) นิทรรศการภูมิสารสนเทศ (GiSDA)  เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงให้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS) การรับรู้ระยะไกล(RS)  และรู้จักกับดาวเทียมไทยโชต
          10) นิทรรศการพลังงานเพื่อชีวิต  เป็นนิทรรศการที่จัดให้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานในชีวิตประจำวัน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน นำเสนอด้วยสื่อการเรียนรู้ของจริง และบ้านประหยัดพลังงานที่มีหลังคาเป็น Solarroof สาธิตการนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ภายในบ้าน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ 
          11) โดมท้องฟ้าจำลอง  เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของดาราศาสตร์ผ่านระบบท้องฟ้าจำลอง ให้ความตื่นตาตื่นใจเสมือนกับได้นั่งดูดาวบนท้องฟ้าจริง
 
Science Camp1
Science Camp2
 
 
 
 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
  • นางสาวจิตติมา หลักคำ
  • 043274154
  • kk.science@hotmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136534

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา